หน้าแรก บอลไหล ทีเด็ด Ball-Lock บอร์ดนานาทัศนะ กฎระเบียบ ถ่ายทอดสดฟุตบอล ผลบอลสด ราคาบอลสด ติดต่อโฆษณา
ชุมชนชาว Ball-Lock   [สมัครสมาชิก]     [ลืมรหัสผ่าน]
Username
Password
รหัสยืนยัน
 


++++++ WIN ติดต่อกัน 20 นัด +++++++++++    

     สรุปข้อมูลผลงาน  เมื่อคืน

     1  ตัว  PLATINUM  100  %    ตัวละ 15000  บาท  

           -   ต่อ Portugal  0.5+1    =  0-2   win

                               

           WWWWWWWWWWWWWWWWWWW

           WWWWWLWWWWWWWWDDWWWL

           WWLDWWWWDWWLWWWWWWW

           WWLDWWWWWWWWWDLWWWWWWW

           DWWWWLWWWWWWWLWWWWWWW

           WDWWLWWWWWWWDWWLWWWWWW

           WWWWWLWWWWLWWWLWWWWDWW

           WWLWWWWWDWWWLWDWWWWLWWW

           WWWDWDWWWWWLWWWWWWDW

     

     2. ตัว  GOLD TIP  ตัวละ  5000 บาท  ( ความแม่นยำ  90 % ) 

         -     ต่อ England 0.5     =     0-0   lost

            

         WWWWLWWWLWWWWLWWWWWW

         WWLWWWWWLWWWWWWWWLWWWWWLWWWW

         WWWWLWWWWDWWWWLWWWDWWW

         WWWWLWWWWLWWWWWLWWWWWW

         WLWWWLWWWWWWWLWWWWWLDLW

        WWWWWLWDWWWLWLWWWWWWWLWW

        WLWWLLWLWWWWLWWWWLWDWLWWLL

        WLLWWDWDLWWLWWWDLWWWWWWLW

        WWWWWL

           

     3. ตัว  Silver TIP  ตัวละ  3000 บาท  ( ความแม่นยำ  85 % )

       -    ต่อ    Belgium  2        =   5-1 WIN

             DWWLWDLWWDLWWWW

             WWLWWLWWWWWWLWDW

 

      4.   ตัว Weekly  รายสัปดาห์   3000 บาท 

         ( ความแม่นยำ  80 % )   

        -    รอง ไซปรัส 0    =     0-1 lost

 

         WLWWWWLWWWWLWWWWWLWWWWLWW

          WWWLWWWWWWWWWWLWWWWLWWWW

          WWWDDWWWWWLWWWLWWWWWWLWW

          WLWWLLLWWLWWWLWLWWWWLWWWWD

          WDLLWWWWWLWWWWWLWWWLWWWWWL

          WWLWLWLLDWWWLLWWLWWWDWLWWDLW

          WLWWWLLWWLWWWWWDWLWWWWL

 

 

                          BEST Recommend  No. 1 

      สนใจติดต่อใช้ บริการที่

       LINE ID  =  IBCWIN

 

              ทางเราได้มี ข้อมูล inside

           จากเวปออนไลน์ชื่อดัง  Maxbet   หรือ Sbobet ในต่างประเทศ

        ฉะนั้นสมาชิกทุกท่านจึงมั่นใจได้ในข้อมูลของเรา ไม่ต้องลุ้นจนหน้าดำ คร่ำเครียด อีกต่อไป 

        สมาชิกทุกท่านสามารถมีกำไรได้จากทุกแม็ตซ์การแข่งขันอย่างแน่นอน 

        เรามั่นใจในข้อมูลมาก ! 

          

      ข้อมูลทางสายเรา  มี  3  แบบ

  1. ตัว PLATINUM TIP ตัวละ 15000  บาท

     (ความแม่นยำ99 % ตัววงใน TOP SECRET  , ผิด ชดเชย 2 ครั้ง )

 2. ตัว GOLD TIP  ตัวละ 5000 บาท

    ( ความแม่นยำ  90 % ,ผิด ชดเชย 2 ครั้ง )

 3.  ตัว  Silver TIP   ตัวละ  3000 บาท     

      ( ความแม่นยำ  85 % , ผิด ชดเชย 2 ครั้ง )

4.  ตัว  รายสัปดาห์ 7 วัน วันละ 1 ตัว   3,000 บาท 

   (ความแม่นยำ  80 % ไม่มีชดเชย  )

                   สนใจติดต่อใช้ บริการที่

             LINE ID  =  IBCWIN

 

 

 
Posted: (IBCWIN)   เมื่อ [10/09/2020 01:30:47]   [อ่าน: 1311]   [ตอบ: 3]

 

คำตอบที่ 1    

 
Posted: boyzaza   เมื่อ [10/09/2020 01:45:15]  

คำตอบที่ 2    

 

 

สรุปข้อมูลผลงาน  เมื่อคืน

     1  ตัว  PLATINUM  100  %    ตัวละ 15000  บาท  

           -   ต่อ Kalmar 0     =  1-1 draw

                               

           WWWWWWWWWWWWWWWWWWW

           WWWWWLWWWWWWWWDDWWWL

           WWLDWWWWDWWLWWWWWWW

           WWLDWWWWWWWWWDLWWWWWWW

           DWWWWLWWWWWWWLWWWWWWW

           WDWWLWWWWWWWDWWLWWWWWW

           WWWWWLWWWWLWWWLWWWWDWW

           WWLWWWWWDWWWLWDWWWWLWWW

           WWWDWDWWWWWLWWWWWWDWD

     

     2. ตัว  GOLD TIP  ตัวละ  5000 บาท  ( ความแม่นยำ  90 % ) 

         -     สูง Honka  2.5     =     3-2 win

            

         WWWWLWWWLWWWWLWWWWWW

         WWLWWWWWLWWWWWWWWLWWWWWLWWWW

         WWWWLWWWWDWWWWLWWWDWWW

         WWWWLWWWWLWWWWWLWWWWWW

         WLWWWLWWWWWWWLWWWWWLDLW

        WWWWWLWDWWWLWLWWWWWWWLWW

        WLWWLLWLWWWWLWWWWLWDWLWWLL

        WLLWWDWDLWWLWWWDLWWWWWWLW

        WWWWWLW

           

     3. ตัว  Silver TIP  ตัวละ  3000 บาท  ( ความแม่นยำ  85 % )

       -    รอง Lahti  0        =    2-2  draw

             DWWLWDLWWDLWWWWWLW

             WWLWWLWWWWWWLWDWD

 

      4.   ตัว Weekly  รายสัปดาห์   3000 บาท 

         ( ความแม่นยำ  80 % )   

        -    สูง มัคคาบี้ ไฮฟา 3     =    3-1  win

 

         WLWWWWLWWWWLWWWWWLWWWWLWW

          WWWLWWWWWWWWWWLWWWWLWWWW

          WWWDDWWWWWLWWWLWWWWWWLWW

          WLWWLLLWWLWWWLWLWWWWLWWWWD

          WDLLWWWWWLWWWWWLWWWLWWWWWL

          WWLWLWLLDWWWLLWWLWWWDWLWWDLW

          WLWWWLLWWLWWWWWDWLWWWWLW

 

 

           BEST Recommend  No. 1 

      สนใจติดต่อใช้ บริการที่

       LINE ID  =  IBCWIN

 

              ทางเราได้มี ข้อมูล inside

           จากเวปออนไลน์ชื่อดัง  Maxbet   หรือ Sbobet ในต่างประเทศ

        ฉะนั้นสมาชิกทุกท่านจึงมั่นใจได้ในข้อมูลของเรา ไม่ต้องลุ้นจนหน้าดำ คร่ำเครียด อีกต่อไป 

        สมาชิกทุกท่านสามารถมีกำไรได้จากทุกแม็ตซ์การแข่งขันอย่างแน่นอน 

        เรามั่นใจในข้อมูลมาก ! 

          

      ข้อมูลทางสายเรา  มี  3  แบบ

  1. ตัว PLATINUM TIP ตัวละ 15000  บาท

     (ความแม่นยำ99 % ตัววงใน TOP SECRET  , ผิด ชดเชย 2 ครั้ง )

 2. ตัว GOLD TIP  ตัวละ 5000 บาท

    ( ความแม่นยำ  90 % ,ผิด ชดเชย 2 ครั้ง )

 3.  ตัว  Silver TIP   ตัวละ  3000 บาท     

      ( ความแม่นยำ  85 % , ผิด ชดเชย 2 ครั้ง )

4.  ตัว  รายสัปดาห์ 7 วัน วันละ 1 ตัว   3,000 บาท 

   (ความแม่นยำ  80 % ไม่มีชดเชย  )

                   สนใจติดต่อใช้ บริการที่

             LINE ID  =  IBCWIN

 

 
Posted: (IBCWIN)   เมื่อ [10/09/2020 18:43:13]  

คำตอบที่ 3    

 

 

 

      สรุปข้อมูลผลงาน  เมื่อคืน

     1  ตัว  PLATINUM  100  %    ตัวละ 15000  บาท  

           -   ต่อ Viborg 0.5    =    2-1  win

                               

           WWWWWWWWWWWWWWWWWWW

           WWWWWLWWWWWWWWDDWWWL

           WWLDWWWWDWWLWWWWWWW

           WWLDWWWWWWWWWDLWWWWWWW

           DWWWWLWWWWWWWLWWWWWWW

           WDWWLWWWWWWWDWWLWWWWWW

           WWWWWLWWWWLWWWLWWWWDWW

           WWLWWWWWDWWWLWDWWWWLWWW

           WWWDWDWWWWWLWWWWWWDWDL

     

     2. ตัว  GOLD TIP  ตัวละ  5000 บาท  ( ความแม่นยำ  90 % ) 

         -     ต่อ Hammarby  0     =     0- 4 win

            

         WWWWLWWWLWWWWLWWWWWW

         WWLWWWWWLWWWWWWWWLWWWWWLWWWW

         WWWWLWWWWDWWWWLWWWDWWW

         WWWWLWWWWLWWWWWLWWWWWW

         WLWWWLWWWWWWWLWWWWWLDLW

        WWWWWLWDWWWLWLWWWWWWWLWW

        WLWWLLWLWWWWLWWWWLWDWLWWLL

        WLLWWDWDLWWLWWWDLWWWWWWLW

        WWWWWLWW

           

     3. ตัว  Silver TIP  ตัวละ  3000 บาท  ( ความแม่นยำ  85 % )

       -    สูง Malmo  3       =    3-2   win

             DWWLWDLWWDLWWWWWLW

             WWLWWLWWWWWWLWDWDW

 

      4.   ตัว Weekly  รายสัปดาห์   3000 บาท 

         ( ความแม่นยำ  80 % )   

        -    สูง Helsinki  3     =    4-3  win

 

         WLWWWWLWWWWLWWWWWLWWWWLWW

          WWWLWWWWWWWWWWLWWWWLWWWW

          WWWDDWWWWWLWWWLWWWWWWLWW

          WLWWLLLWWLWWWLWLWWWWLWWWWD

          WDLLWWWWWLWWWWWLWWWLWWWWWL

          WWLWLWLLDWWWLLWWLWWWDWLWWDLW

          WLWWWLLWWLWWWWWDWLWWWWLWW

 

 

           BEST Recommend  No. 1 

      สนใจติดต่อใช้ บริการที่

       LINE ID  =  IBCWIN

 

              ทางเราได้มี ข้อมูล inside

           จากเวปออนไลน์ชื่อดัง  Maxbet   หรือ Sbobet ในต่างประเทศ

        ฉะนั้นสมาชิกทุกท่านจึงมั่นใจได้ในข้อมูลของเรา ไม่ต้องลุ้นจนหน้าดำ คร่ำเครียด อีกต่อไป 

        สมาชิกทุกท่านสามารถมีกำไรได้จากทุกแม็ตซ์การแข่งขันอย่างแน่นอน 

        เรามั่นใจในข้อมูลมาก ! 

          

      ข้อมูลทางสายเรา  มี  3  แบบ

  1. ตัว PLATINUM TIP ตัวละ 15000  บาท

     (ความแม่นยำ99 % ตัววงใน TOP SECRET  , ผิด ชดเชย 2 ครั้ง )

 2. ตัว GOLD TIP  ตัวละ 5000 บาท

    ( ความแม่นยำ  90 % ,ผิด ชดเชย 2 ครั้ง )

 3.  ตัว  Silver TIP   ตัวละ  3000 บาท     

      ( ความแม่นยำ  85 % , ผิด ชดเชย 2 ครั้ง )

4.  ตัว  รายสัปดาห์ 7 วัน วันละ 1 ตัว   3,000 บาท 

   (ความแม่นยำ  80 % ไม่มีชดเชย  )

                   สนใจติดต่อใช้ บริการที่

             LINE ID  =  IBCWIN

 

 
Posted: (IBCWIN)   เมื่อ [11/09/2020 18:04:55]  
Ball-Lock.com 2014 Copyright Reserved.
ติดต่อโฆษณา: ball-lockmaster@hotmail.com