หน้าแรก บอลไหล ทีเด็ด Ball-Lock บอร์ดนานาทัศนะ กฎระเบียบ ถ่ายทอดสดฟุตบอล ผลบอลสด ราคาบอลสด ติดต่อโฆษณา
ชุมชนชาว Ball-Lock   [สมัครสมาชิก]     [ลืมรหัสผ่าน]
Username
Password
รหัสยืนยัน
 
+++++ บวกวันละ 100000 บาท ++++ BEST Recommend No. 1    

 

 

            BEST Recommend No. 1 

      สนใจติดต่อใช้ บริการที่

       LINE ID  =  IBCWIN

 

   -  ทางเราได้มีสายข้อมูลจากสายวงใน เวป POOL ชื่อดัง    Maxbet   หรือ BETWAY ในต่างประเทศ

     - วันนี้มีข้อมูล Lock TIP   ,  Over UNDER SCORE 

       ฉะนั้นสมาชิกทุกท่านจึงมั่นใจได้ในข้อมูลของเรา ไม่ต้องลุ้นจนหน้าดำ คร่ำเครียด อีกต่อไป 

       สมาชิกทุกท่านสามารถมีกำไรได้จากทุกแม็ตซ์การแข่งขันอย่างแน่นอน 

      เรามั่นใจในข้อมูลมาก ! 

 

         

      ข้อมูลทางสายเรา  มี  3  แบบ

  1. ตัว  SILVER TIP   ตัวละ  5000 บาท  ( ความแม่นยำ  80 % )  ผิด ชดเชย 2 ครั้ง

  2. ตัว  GOLD TIP     ตัวละ  10000 บาท ( บอลล๊อคผลความแม่นยำ  99 % ) 

      โอกาส ผิด ครั้ง เจอ 1  ครั้ง  ( ผิด ชดเชย 2 ครั้ง )

  3. ตัว PLATINUM TIP     ตัวละ 15000  บาท    บอลล้ม 100 %   ( ตัว TOP SECRET )

         สนใจติดต่อใช้ บริการที่

         LINE ID  =  IBCWIN

    

ข้อมูลเมื่อคืน  

   1.   ตัว  SILVEL TIP  ตัวละ 5000 บาท  ( ความแม่นยำ  80 % )  ผิด ชดเชย 2 ครั้ง

        -  สูง Lorient  2.5      =   2-1   WIN 

          WLWWWWLWWWWLWWWWWLWW

          WWWLWWWWWWWWWWLWWWWLWWWWW

          WWWDDWWWWWLWWWLWWWWWWLWW

          WLWWLLLWWLWWWLWLWWW

       

   2. ตัว  GOLD TIP  ตัวละ  10000 บาท ( ความแม่นยำ  90 % ) 

         -   ต่อ  Parma  1   =   2-0   WIN

         WWWWLWWWLWWWWLWWWWWW

         WWLWWWWWLWWWWWWWWLWWWWWLWWWW

         WWWWLWWWWDWWWWLWWWDWWW

         WWWWLWWWW

  

    3.  ตัว  PLATINUM  100  %    ตัวละ 15000  บาท  

         -     ต่ำ  Vietnam  1.5+2  ลูก     =    0-0   WIN

           WWWWWWWWWWWWWWWWWWW

           WWWWWLWWWWWWWWDDWWWL

           WWLDWWWWDWWLWWWWWWW

           WWLDWWWWWWWWW

 

 
Posted: (IBCWIN)   เมื่อ [14/01/2020 17:25:08]   [อ่าน: 5955]   [ตอบ: 5]

 

คำตอบที่ 1    

 

  

1
Ref No.:112117302302
1/13/2020 8:26:17 AM
 
 
 
Soccer / Over/Under
Under
1.75
 
 
 
 
Jordan U23
Vietnam U23
AFC U23 CHAMPIONSHIP 2020 (IN THAILAND)
 
 
 
 
 
 
 
 
1.33
HK
 
150,000
199,500.00
 
Posted: winspy   เมื่อ [14/01/2020 17:48:26]  

คำตอบที่ 2    

 

 

  ข้อมูลทางสายเรา  มี  3  แบบ

  1. ตัว  SILVER TIP   ตัวละ  5000 บาท  ( ความแม่นยำ  80 % )  ผิด ชดเชย 2 ครั้ง

  2. ตัว  GOLD TIP     ตัวละ  10000 บาท ( บอลล๊อคผลความแม่นยำ  99 % ) 

      โอกาส ผิด ครั้ง เจอ 1  ครั้ง  ( ผิด ชดเชย 2 ครั้ง )

  3. ตัว PLATINUM TIP     ตัวละ 15000  บาท    บอลล้ม 100 %   ( ตัว TOP SECRET )

         สนใจติดต่อใช้ บริการที่

         LINE ID  =  IBCWIN

    

ข้อมูลเมื่อคืน  

   1.   ตัว  SILVEL TIP  ตัวละ 5000 บาท  ( ความแม่นยำ  80 % )  ผิด ชดเชย 2 ครั้ง

        -  ต่อ Newcastle  1.5+2      =   4-1   WIN 

          WLWWWWLWWWWLWWWWWLWW

          WWWLWWWWWWWWWWLWWWWLWWWWW

          WWWDDWWWWWLWWWLWWWWWWLWW

          WLWWLLLWWLWWWLWLWWWW

       

   2. ตัว  GOLD TIP  ตัวละ  10000 บาท ( ความแม่นยำ  90 % ) 

         -   รอง Rio eve  1.5   =   3-2   WIN

         WWWWLWWWLWWWWLWWWWWW

         WWLWWWWWLWWWWWWWWLWWWWWLWWWW

         WWWWLWWWWDWWWWLWWWDWWW

         WWWWLWWWWW

  

    3.  ตัว  PLATINUM  100  %    ตัวละ 15000  บาท  

         -     รอง Varzim  1.5+2  ลูก     =    2-1   WIN

           WWWWWWWWWWWWWWWWWWW

           WWWWWLWWWWWWWWDDWWWL

           WWLDWWWWDWWLWWWWWWW

           WWLDWWWWWWWWWW

 
 
Posted: (IBCWIN)   เมื่อ [15/01/2020 16:23:36]  

คำตอบที่ 3    

 

 

  

1
Ref No.:121342302551
1/14/2020 00:26:17 PM
 
 
 
Soccer / Handicap
 
-1.75 
 
Newcastle United
 
 
 
-vs-
Rochdale
 
 
 
 
 
 
FA CUP
 
 
 
 
 
 
0.88
HK
 
100,000
88,000.00
 
 
Posted: (barcelonaman)   เมื่อ [15/01/2020 16:50:23]  

คำตอบที่ 4    

 

                                                BEST Recommend No. 1 

      สนใจติดต่อใช้ บริการที่

       LINE ID  =  IBCWIN

 

   -  ทางเราได้มีสายข้อมูลจากสายวงใน เวป POOL ชื่อดัง    Maxbet   หรือ BETWAY ในต่างประเทศ

     - วันนี้มีข้อมูล Lock TIP   ,  Over UNDER SCORE 

       ฉะนั้นสมาชิกทุกท่านจึงมั่นใจได้ในข้อมูลของเรา ไม่ต้องลุ้นจนหน้าดำ คร่ำเครียด อีกต่อไป 

       สมาชิกทุกท่านสามารถมีกำไรได้จากทุกแม็ตซ์การแข่งขันอย่างแน่นอน 

      เรามั่นใจในข้อมูลมาก ! 

 

         

      ข้อมูลทางสายเรา  มี  3  แบบ

  1. ตัว  SILVER TIP   ตัวละ  5000 บาท  ( ความแม่นยำ  80 % )  ผิด ชดเชย 2 ครั้ง

  2. ตัว  GOLD TIP     ตัวละ  10000 บาท ( บอลล๊อคผลความแม่นยำ  99 % ) 

      โอกาส ผิด ครั้ง เจอ 1  ครั้ง  ( ผิด ชดเชย 2 ครั้ง )

  3. ตัว PLATINUM TIP     ตัวละ 15000  บาท    บอลล้ม 100 %   ( ตัว TOP SECRET )

         สนใจติดต่อใช้ บริการที่

         LINE ID  =  IBCWIN

    

ข้อมูลเมื่อคืน  

   1.   ตัว  SILVEL TIP  ตัวละ 5000 บาท  ( ความแม่นยำ  80 % )  ผิด ชดเชย 2 ครั้ง

        -  รอง  Wolve 0.5      =   1-0   Lost 

          WLWWWWLWWWWLWWWWWLWW

          WWWLWWWWWWWWWWLWWWWLWWWWW

          WWWDDWWWWWLWWWLWWWWWWLWW

          WLWWLLLWWLWWWLWLWWWL

       

   2. ตัว  GOLD TIP  ตัวละ  10000 บาท ( ความแม่นยำ  90 % ) 

         -   ต่อ Juventus  1.5+2   =   4-0   WIN

         WWWWLWWWLWWWWLWWWWWW

         WWLWWWWWLWWWWWWWWLWWWWWLWWWW

         WWWWLWWWWDWWWWLWWWDWWW

         WWWWLWWWWW

  

    3.  ตัว  PLATINUM  100  %    ตัวละ 15000  บาท  

         -     ต่อ Paris  1.25  ลูก     =    1-4   WIN

           WWWWWWWWWWWWWWWWWWW

           WWWWWLWWWWWWWWDDWWWL

           WWLDWWWWDWWLWWWWWWW

           WWLDWWWWWWWWWW

 

 
Posted: (IBCWIN)   เมื่อ [16/01/2020 17:15:48]  

คำตอบที่ 5    

 

 

  BEST Recommend No. 1 

      สนใจติดต่อใช้ บริการที่

       LINE ID  =  IBCWIN

 

   -  ทางเราได้มีสายข้อมูลจากสายวงใน เวป POOL ชื่อดัง    Maxbet   หรือ BETWAY ในต่างประเทศ

     - วันนี้มีข้อมูล Lock TIP   ,  Over UNDER SCORE 

       ฉะนั้นสมาชิกทุกท่านจึงมั่นใจได้ในข้อมูลของเรา ไม่ต้องลุ้นจนหน้าดำ คร่ำเครียด อีกต่อไป 

       สมาชิกทุกท่านสามารถมีกำไรได้จากทุกแม็ตซ์การแข่งขันอย่างแน่นอน 

      เรามั่นใจในข้อมูลมาก ! 

 

         

      ข้อมูลทางสายเรา  มี  3  แบบ

  1. ตัว  SILVER TIP   ตัวละ  5000 บาท  ( ความแม่นยำ  80 % )  ผิด ชดเชย 2 ครั้ง

  2. ตัว  GOLD TIP     ตัวละ  10000 บาท ( บอลล๊อคผลความแม่นยำ  99 % ) 

      โอกาส ผิด ครั้ง เจอ 1  ครั้ง  ( ผิด ชดเชย 2 ครั้ง )

  3. ตัว PLATINUM TIP     ตัวละ 15000  บาท    บอลล้ม 100 %   ( ตัว TOP SECRET )

         สนใจติดต่อใช้ บริการที่

         LINE ID  =  IBCWIN

    

ข้อมูลเมื่อคืน  

   1.   ตัว  SILVEL TIP  ตัวละ 5000 บาท  ( ความแม่นยำ  80 % )  ผิด ชดเชย 2 ครั้ง

        -  รอง  Northampton  0.5      =   0-0 win

          WLWWWWLWWWWLWWWWWLWW

          WWWLWWWWWWWWWWLWWWWLWWWWW

          WWWDDWWWWWLWWWLWWWWWWLWW

          WLWWLLLWWLWWWLWLWWWLWWWLWW

       

   2. ตัว  GOLD TIP  ตัวละ  10000 บาท ( ความแม่นยำ  90 % ) 

         -   ต่อ Osasuna  0.75   =   2-0   WIN

         WWWWLWWWLWWWWLWWWWWW

         WWLWWWWWLWWWWWWWWLWWWWWLWWWW

         WWWWLWWWWDWWWWLWWWDWWW

         WWWWLWWWWWWWLLW

  

    3.  ตัว  PLATINUM  100  %    ตัวละ 15000  บาท  

         -     ต่อ Dortmund  1.75  ลูก     =    5-1   WIN

           WWWWWWWWWWWWWWWWWWW

           WWWWWLWWWWWWWWDDWWWL

           WWLDWWWWDWWLWWWWWWW

           WWLDWWWWWWWWWWLWWW

 

 

 
Posted: (IBCWIN)   เมื่อ [25/01/2020 15:12:00]  
Ball-Lock.com 2014 Copyright Reserved.
ติดต่อโฆษณา: ball-lockmaster@hotmail.com