หน้าแรก บอลไหล ทีเด็ด Ball-Lock บอร์ดนานาทัศนะ กฎระเบียบ ถ่ายทอดสดฟุตบอล ผลบอลสด ราคาบอลสด ติดต่อโฆษณา
ชุมชนชาว Ball-Lock   [สมัครสมาชิก]     [ลืมรหัสผ่าน]
Username
Password
รหัสยืนยัน
 
สายทีเด็ดมาเก๊าแท้100%ผ่านการทดสอบ สมาชิกตามเยอะสถิติจริง อยากรวยก็แค่ตามสนใจโทรสอบถาม    

ทีเด็ดมาเก๊า

สายบอลทีเด็ดมาเก๊าที่มาแรงและแม่นที่สุดในตอนนี้ ผ่านการทดสอบคัดขึ้นสายจากทางเว็ป  มีสมาชิกตามเยอะซื่อสัตย์สถิติตามจริง บอกเทคนิคการเล่นแบบมืออาชีพให้ฟรี ตามยาวๆบวกรวยแน่นนอน อยากให้เปิดใจมาลองตามสายแท้ๆดูแล้วท่านจะติดใจแบบสมาชิกที่ตามอยู่รวยกันทุกท่าน  สนใจอยากรวยไปด้วยกันเชิญครับ (โทรมาคุยกันก่อนกันเองใจดี)

สนใจติดต่อ 063-5107838 ติดต่อได้24ชม.

063-5107838 ขอเลขบัญชี+แจ้งโอน+รอsmsทีเด็ด

 

Gold = 2ตัว3,000฿/7ตัว5,000฿/15ตัว10,000฿/30ตัว18,000฿

WWWWWWWWWWWWWWLLWWWLLWWLWWWWWLWDLLWLWWLWWLLLWWWWW

WDLWLWDLLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLWWLWLDLWWWWWWWWWWW

WWWWWWDWWWWWDLWWWWWWWWWWLWWLWLWLLLWWWLWWWWDLLWLLL

LLWWWWLWDWWWWWWWWWWWLWWWWWWWLWWWWWWWWWWWDWLDWLW

WLWWLWLLWWWWWWWWWWWWWWWLWLWWWWWLWLDDWLLLL = L   โปแลนด์

สกอร์รวมสูง = 2ตัว3,000฿ /7ตัว5,000฿/15ตัว10,000฿/30ตัว18,000฿

DWLLWLWWWLWWWWLLWLWLWWLWLWWLLWWLLWLWWLWWWLWWLLWWLLWLW

WWWLLWLLWLWWWLLLWWLWWWWLWLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWLLWWLWWWWWLWWWWLWWLWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLWLWWWLWLLLWWWLWLLLWWLLLWLLLW

LWWWWLWLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWLWWWWLLWLWWWWLLWWLLWWLLLLLWWWWWWWWWWWWWLW

= W  สโลวีเนีย

บอลล้ม =1ตัว15,000฿/3ตัว36,000฿/7ตัว70,000฿/15ตัว135,000฿

DWWWWWWWWWWWLLLWWLWWLWWLWLWWWWWWWWWWWWWWDLLWLWLW

WWLWWWLLWLWWWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWWWWWWWLDLLWWWW

WLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLLLWWWWWWWWWWLWWWWDL

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLWLLLWLWLWLWWDLWWWLDWWWWW

WWWWWWWWWW = W  เบลเยี่ยม

ตาย1ตัว ชดเชย2ตัว

(ข้อมูลไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนัน)

 
Posted: (topscore)   เมื่อ [10/09/2019 13:47:45]   [อ่าน: 702]   [ตอบ: 1]

 

คำตอบที่ 1    

เมื่อคืนบอลล้มรวยกันทุกท่าน ทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ ตามกันยาวๆ ขอบคุณที่อุดหนุนกันมาตลอด รวยๆ

 
Posted: (topscore)   เมื่อ [10/09/2019 13:50:03]  
Ball-Lock.com 2014 Copyright Reserved.
ติดต่อโฆษณา: ball-lockmaster@hotmail.com