หน้าแรก บอลไหล ทีเด็ด Ball-Lock บอร์ดนานาทัศนะ กฎระเบียบ ถ่ายทอดสดฟุตบอล ผลบอลสด ราคาบอลสด ติดต่อโฆษณา
ชุมชนชาว Ball-Lock   [สมัครสมาชิก]     [ลืมรหัสผ่าน]
Username
Password
รหัสยืนยัน
 
สายทีเด็ดมาเก๊าแท้100%ผ่านการทดสอบ สมาชิกตามเยอะ ซื่อสัตย์ สถิติจริง สนใจโทรสอบถาม    

ทีเด็ดมาเก๊า

สายบอลทีเด็ดมาเก๊าที่มาแรงและแม่นที่สุดในตอนนี้ ผ่านการทดสอบคัดขึ้นสายจากทางเว็ป  มีสมาชิกตามเยอะซื่อสัตย์สถิติตามจริง บอกเทคนิคการเล่นแบบมืออาชีพให้ฟรี ตามยาวๆบวกรวยแน่นนอน อยากให้เปิดใจมาลองตามสายแท้ๆดูแล้วท่านจะติดใจแบบสมาชิกที่ตามอยู่รวยกันทุกท่าน  สนใจอยากรวยไปด้วยกันเชิญครับ (โทรมาคุยกันก่อนกันเองใจดี)

สนใจติดต่อ 063-5107838 ติดต่อได้24ชม.

063-5107838 ขอเลขบัญชี+แจ้งโอน+รอsmsทีเด็ด

 

Gold = 2ตัว3,000฿/7ตัว5,000฿/15ตัว10,000฿/30ตัว18,000฿

WWWWWWWWWWWWWWLLWWWLLWWLWWWWWLWDLLWLWWLWWLLLWWWWW

WDLWLWDLLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLWWLWLDLWWWWWWWWWWW

WWWWWWDWWWWWDLWWWWWWWWWWLWWLWLWLLLWWWLWWWWDLLWLLL

LLWWWWLWDWWWWWWWWWWWLWWWWWWWLWWWWWWWWWWWDWLDWLW

WLWWLWLLWWWWWWWWWWWWWWWLWLWWWWWLWLDDWLLL = L   เดนมาร์ก

สกอร์รวมสูง = 2ตัว3,000฿ /7ตัว5,000฿/15ตัว10,000฿/30ตัว18,000฿

DWLLWLWWWLWWWWLLWLWLWWLWLWWLLWWLLWLWWLWWWLWWLLWWLLWLW

WWWLLWLLWLWWWLLLWWLWWWWLWLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWLLWWLWWWWWLWWWWLWWLWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLWLWWWLWLLLWWWLWLLLWWLLLWLLLW

LWWWWLWLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWLWWWWLLWLWWWWLLWWLLWWLLLLLWWWWWWWWWWWWWL = L  สวีเดน

บอลล้ม =1ตัว15,000฿/3ตัว36,000฿/7ตัว70,000฿/15ตัว135,000฿

DWWWWWWWWWWWLLLWWLWWLWWLWLWWWWWWWWWWWWWWDLLWLWLW

WWLWWWLLWLWWWWWWWWWWWWWLWWWWWWWWWWWWWWLDLLWWWW

WLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLLLWWWWWWWWWWLWWWWDL

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLWLLLWLWLWLWWDLWWWLDWWWWW

WWWWWWWWW = W  โรด้า

ตาย1ตัว ชดเชย2ตัว

(ข้อมูลไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนัน)

 
Posted: (topscore)   เมื่อ [9/09/2019 10:17:59]   [อ่าน: 696]   [ตอบ: 1]

 

คำตอบที่ 1    

เฉพาะวันนี้! พิเศษทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ที่สมัครวันนี้ ซื้อทีเด็ดบอลล้มซื้อ1แถม1ฟรี ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่อุดหนุนกันมาตลอดครับ

 
Posted: (topscore)   เมื่อ [9/09/2019 10:21:39]  
Ball-Lock.com 2014 Copyright Reserved.
ติดต่อโฆษณา: ball-lockmaster@hotmail.com