˹á Ball-Lock 촹ҹҷȹ º ·ʹʴص źʴ ҤҺʴ Դɳ
Ball-Lock   [ѤҪԡ]     [ʼҹ]
Username
Password
׹ѹ
 
100%Ҩԧ¨ԧʶԵ ҡҡŴ˹ԭѺ ҵͧǡҹ    

º B2Sball

º Ӣͧҡ觢ǧ سѺ索ͧ ºŢͧ繺¨ҡҷդͺ 100% ͡ʼԴҴҡ Ѻͧ سèҡ索ͧ͹ ·ͧ Ңͧԧ ʶԵҨԧ¨ԧ ѵ ⡧ҤسеԴźҨҡ˹ Ѥ÷紡ѺѺͧШйἹŧعẺǡẺ蹤͹ع׹+͹Ѻ/紵¤͵ ¿2

ô3-4-5 º

ô 3 :3ѹ 2,000 ҷ /12ѹ 5,000 ҷ / 23ѹ8,000 ҷ/ 35ѹ13,000 ҷ (Ƿ跴ͺº)

ô 4 :2ѹ 3,000 ҷ /7ѹ 5,000 ҷ /15ѹ10,000 ҷ/ 30ѹ18,000 ҷ

ô 5 :紵 4,000 ҷ /3ѹ 10,000 ҷ /7ѹ20,000 ҷ/ 15ѹ38,000 ҷ/ 30ѹ60,000 ҷ

:紵 15,000 ҷ /3ѹ 36,000 ҷ/7ѹ70,000 ҷ/ 15ѹ135,000 ҷ/ 30ѹ240,000ҷ

Ţѭ-͹Թ赡ŧ-͹-Ѻsms紡͹ 0.00.

ʹ㨵Դ091 - 4822551 *24.

ʹ㨵Դ091 - 4822551 24.

 
Posted: (b2sball)   [5/01/2017 19:50:46]   [ҹ: 939]   [ͺ: 2]

 

ӵͺ 1    

ػŧҹ

 

ô 3  W=205  L=94  D=40  / WWWWWWWLWWWLWLLLWDLWWW

WWWWLWWLWLWWWLWWWLLLWLDWLWLWWWWWWDWWWWWLDWWD

LDWWWWWDWWWWWDWLWLWLWWWWWWLLWLWWWWWLWWWLLWDL

LWLLWLWLWWWWWWWWWWWWWDLWWLWWWLWWWLWLWLLDWWDDW

DDWDDDWDWLDDWWWWDDWWLWDWDWWWWWDDWWWDWLWWDWDWLDDW

WWLWWWLWLWLLDLDLLWWWDWWWWLLWWLWLLWLDLWLDWWLWWWWWWWLWWLLWWW  ԫ  = W

ô 4  :  W=225  L=100  D=11  / LWWWWWWLWWWLLLWLWWWWWW

WWWWWLLWWWWWLLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLWLWWLLLW

LWWWWLLWLWLWDWWLWLLLWLLLWWWWWWWWWWWWDWWWWLDWW

WLWWWWWWLWLWLLWWWWWWWWDLWWWWWLWWWWDWWWWWLWW

LLWWLWLLWWDWLLWWLWWWWLWWWLWLWWWWWWWWWWWWWWWWLWW

WLLWLWLWLWWLWWWWWLDLWWLLWLWLLWWWLLWWWLWLWLLLLWWWLLLWWLLLWLWWWL  ʻʺ͹ = L

ô 5 :  W=236  L=94  D=10  /  WWWWWLWWWWWDWWWLWWWWWW

WWWWWLLWLWWWLWWWLLWLWWWLWWWWWWWWLWWWWLWLLWLWL

LLWWWWWWLLWWWWWWWLWWWWLWWLLWLWWWWWWWWLWWWWW

LWWLLLWLWWWWWWWWWWWWWWWLWLWWWWWWWWWWWDWWWW

WWWWWWLLLWLWLLWWWLWWWWWWWWWWLWLWWWWLWLLWLWWLWWLW

LLLLWDDLDLLWWLLLWWWWWWWWWWWWWWWWWWLWWLDWLLWWWWWLDLLLLL  ū = L

 W=208  L=57  D=8  /  LDLWWWWLWWWWWWWWWLWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWLWDWWWWWLWLWLWWWWWWLWWWW

WLWWWWWWWWWWLWLWWWWWWWWLLWLWWWWLWLLWWWLWWLWW

WWLLWWWLWLLWLWWWWWWLDLLLWWWWLWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLLWWLWWWWWWWWWWWLWDLWLDWLL

WWWWWLLLWWWWWWLDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDWWLLWWLWLWLLDLWLLW  ҴԴ = W

 
Posted: (b2sball)   [5/01/2017 19:53:24]  

ӵͺ 2    

Ҫԡҵ ѵ ʶԵԨԧ Ҩԧ¨ԧ ÷Դźһ֡ҡ͹Ѻ ѹͧѺ

 
Posted: (b2sball)   [5/01/2017 19:53:36]  
Ball-Lock.com 2014 Copyright Reserved.
Դɳ: ball-lockmaster@hotmail.com