˹á Ball-Lock 촹ҹҷȹ º ·ʹʴص źʴ ҤҺʴ Դɳ
Ball-Lock   [ѤҪԡ]     [ʼҹ]
Username
Password
׹ѹ
 
100%ҡ͹Ҫԡ ѧպѤ յѧءѹ    

º B2Sball

º Ӣͧҡ觢ǧ سѺ索ͧ ºŢͧ繺¨ҡҷդͺ 100% ͡ʼԴҴҡ Ѻͧ سèҡ索ͧ͹ ·ͧ Ңͧԧ ʶԵҨԧ¨ԧ ѵ ⡧ҤسеԴźҨҡ˹ Ѥ÷紡ѺѺͧШйἹŧعẺǡẺ蹤͹ع׹+͹Ѻ/紵¤͵ ¿2

ô3-4-5 º

ô 3 :3ѹ 2,000 ҷ /12ѹ 5,000 ҷ / 23ѹ8,000 ҷ/ 35ѹ13,000 ҷ (Ƿ跴ͺº)

ô 4 :2ѹ 3,000 ҷ /7ѹ 5,000 ҷ /15ѹ10,000 ҷ/ 30ѹ18,000 ҷ

ô 5 :紵 4,000 ҷ /3ѹ 10,000 ҷ /7ѹ20,000 ҷ/ 15ѹ38,000 ҷ/ 30ѹ60,000 ҷ

:紵 15,000 ҷ /3ѹ 36,000 ҷ/7ѹ70,000 ҷ/ 15ѹ135,000 ҷ/ 30ѹ240,000ҷ

Ţѭ-͹Թ赡ŧ-͹-Ѻsms紡͹ 0.00.

ʹ㨵Դ091 - 4822551 *24.

ʹ㨵Դ091 - 4822551 24.

 
Posted: (b2sball)   [20/12/2016 15:42:45]   [ҹ: 1320]   [ͺ: 2]

 

ӵͺ 1    

ػŧҹ

 

ô 3  W=193  L=90  D=40  / WWWWWWWLWWWLWLLLWDLWWW

WWWWLWWLWLWWWLWWWLLLWLDWLWLWWWWWWDWWWWWLDWWD

LDWWWWWDWWWWWDWLWLWLWWWWWWLLWLWWWWWLWWWLLWDL

LWLLWLWLWWWWWWWWWWWWWDLWWLWWWLWWWLWLWLLDWWDDW

DDWDDDWDWLDDWWWWDDWWLWDWDWWWWWDDWWWDWLWWDWDWLDDW

WWLWWWLWLWLLDLDLLWWWDWWWWLLWWLWLLWLDLWLDWW    = W

ô 4  :  W=217  L=92  D=11  / LWWWWWWLWWWLLLWLWWWWWW

WWWWWLLWWWWWLLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLWLWWLLLW

LWWWWLLWLWLWDWWLWLLLWLLLWWWWWWWWWWWWDWWWWLDWW

WLWWWWWWLWLWLLWWWWWWWWDLWWWWWLWWWWDWWWWWLWW

LLWWLWLLWWDWLLWWLWWWWLWWWLWLWWWWWWWWWWWWWWWWLWW

WLLWLWLWLWWLWWWWWLDLWWLLWLWLLWWWLLWWWLWLWLLLLW   = W

ô 5 :  W=230  L=85  D=8  /  WWWWWLWWWWWDWWWLWWWWWW

WWWWWLLWLWWWLWWWLLWLWWWLWWWWWWWWLWWWWLWLLWLWL

LLWWWWWWLLWWWWWWWLWWWWLWWLLWLWWWWWWWWLWWWWW

LWWLLLWLWWWWWWWWWWWWWWWLWLWWWWWWWWWWWDWWWW

WWWWWWLLLWLWLLWWWLWWWWWWWWWWLWLWWWWLWLLWLWWLWWLW

LLLLWDDLDLLWWLLLWWWWWWWWWWWWWWWWWWLWWL   = L

 W=203  L=48  D=7  /  LDLWWWWLWWWWWWWWWLWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWLWDWWWWWLWLWLWWWWWWLWWWW

WLWWWWWWWWWWLWLWWWWWWWWLLWLWWWWLWLLWWWLWWLWW

WWLLWWWLWLLWLWWWWWWLDLLLWWWWLWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLLWWLWWWWWWWWWWWLWDLWLDWLL

WWWWWLLLWWWWWWLDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDWW  Ե = W

 
Posted: (b2sball)   [20/12/2016 15:44:59]  

ӵͺ 2    

Ҫԡҵ ѵ ʶԵԨԧ Ҩԧ¨ԧ ÷Դźһ֡ҡ͹Ѻ ѹͧѺ

 
Posted: (b2sball)   [20/12/2016 15:45:10]  
Ball-Lock.com 2014 Copyright Reserved.
Դɳ: ball-lockmaster@hotmail.com