หน้าแรกทีเด็ด Ball-Lockบอร์ดนานาทัศนะกฎระเบียบถ่ายทอดสดฟุตบอลผลบอลสดราคาบอลสดติดต่อโฆษณา
ชุมชนชาว Ball-Lock   [สมัครสมาชิก]     [ลืมรหัสผ่าน]
Username
Password
รหัสยืนยัน
 


ล้มเมื่อคืนรวยกันทุกท่าน สมาชิกเรียกร้องกันมาเยอะขอคืนนี้อีกจัดไปแจกฟรีล้มเมื่อซื้อครบหมื่น    

สายบอลมาเก๊า B2Sball

   ทีเด็ดสายบอลมาเก๊า แม่นยำของแท้จากแหล่งข้อมูลวงใน คุณจะมั่นใจได้กับทีเด็ดของเรา สายบอลของเราเป็นบอลสายจากมาเก๊าที่มีความแม่นยำเกือบ 100% โอกาสผิดพลาดน้อยมาก รับรองผล คุณจะได้กำไรจากทีเด็ดของเราแน่นอน ไม่ใช่สายที่วิเคราะแล้วให้ทีเด็ดเอง สายเราของจริง สถิติแท้เข้าจริงตายจริง ซื่อสัตย์ ไม่โกง ไม่ว่าคุณจะติดลบมาจากที่ไหน มาสมัครทีเด็ดกับสายเรารับรองผลและจะแนะนำแผนการลงทุนให้เล่นแบบบวกแบบมั่นคงฟรี ถอนทุนคืน+กำไรแน่นอนครับ/ทีเด็ดตายครึ่งหรือตายเต็ม ชดเชยฟรี2ตัว

 

ทีเด็ดเกรด3-4-5ดาว สายบอลมาเก๊า 

เกรด 3 ดาว : 3วัน 2,000 บาท /12วัน 5,000 บาท / 23วัน8,000 บาท / 35วัน13,000 บาท (ตัวที่ทดสอบขึ้นสายบอล)

 

เกรด 4 ดาว : 2วัน 3,000 บาท /7วัน 5,000 บาท /15วัน10,000 บาท / 30วัน18,000 บาท

 

เกรด 5 ดาว : ทีเด็ดตัวละ 4,000 บาท /3วัน 10,000 บาท /7วัน20,000 บาท / 15วัน38,000 บาท/ 30วัน60,000 บาท

 

บอลล้ม : ทีเด็ดตัวละ 15,000 บาท /3วัน 36,000 บาท/7วัน70,000 บาท / 15วัน135,000 บาท/ 30วัน240,000 บาท 

 

ขอเลขบัญชี-โอนเงินตามที่ตกลงซื้อ-แจ้งโอน-รอรับsmsทีเด็ดก่อน 0.00น.

สนใจติดต่อ 091  -  4822551   *24ชม.

สนใจติดต่อ 091 - 4822551      24ชม.

 
Posted: (b2sball)   เมื่อ [24/11/2016 14:38:05]   [อ่าน: 1032]   [ตอบ: 3]

 

คำตอบที่ 1    

สรุปผลงาน

 

เกรด 3 ดาว W=179  L=81  D=37  / WWWWWWWLWWWLWLLLWDLWWW

WWWWLWWLWLWWWLWWWLLLWLDWLWLWWWWWWDWWWWWLDWWD

LDWWWWWDWWWWWDWLWLWLWWWWWWLLWLWWWWWLWWWLLWDL

LWLLWLWLWWWWWWWWWWWWWDLWWLWWWLWWWLWLWLLDWWDDW

DDWDDDWDWLDDWWWWDDWWLWDWDWWWWWDDWWWDWLWWDWDWLDDWWWLWWWLWLWLLDLDL  พีเอสวี  = L

เกรด 4 ดาว :  W=204  L=80  D=11  / LWWWWWWLWWWLLLWLWWWWWW

WWWWWLLWWWWWLLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLWLWWLLLW

LWWWWLLWLWLWDWWLWLLLWLLLWWWWWWWWWWWWDWWWWLDWW

WLWWWWWWLWLWLLWWWWWWWWDLWWWWWLWWWWDWWWWWLWW

LLWWLWLLWWDWLLWWLWWWWLWWWLWLWWWWWWWWWWWWWWWWLWWWLLWLWLWLWWLWWWWWLDL  บาเยิร์น = L

เกรด 5 ดาว:  W=210  L=79  D=8  /  WWWWWLWWWWWDWWWLWWWWWW

WWWWWLLWLWWWLWWWLLWLWWWLWWWWWWWWLWWWWLWLLWLWL

LLWWWWWWLLWWWWWWWLWWWWLWWLLWLWWWWWWWWLWWWWW

LWWLLLWLWWWWWWWWWWWWWWWLWLWWWWWWWWWWWDWWWW

WWWWWWLLLWLWLLWWWLWWWWWWWWWWLWLWWWWLWLLWLWWLWWLWLLLLWDDLDLLWW  ดอร์ทมุนด์ = W

บอลล้ม W=177  L=48  D=6  /  LDLWWWWLWWWWWWWWWLWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWLWDWWWWWLWLWLWWWWWWLWWWW

WLWWWWWWWWWWLWLWWWWWWWWLLWLWWWWLWLLWWWLWWLWW

WWLLWWWLWLLWLWWWWWWLDLLLWWWWLWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLLWWLWWWWWWWWWWWLWDLWLDWLLWWWWWLLLWWWWWWLDW รีลมาดริด = W

 
Posted: (b2sball)   เมื่อ [24/11/2016 14:41:07]  

คำตอบที่ 2    

เพื่อนพี่น้องที่ติดลบมา ลองมาตามสายบอลมาเก๊าดูครับรับรองว่า

จะกลับมาบวก สายแท้100% เข้าจริงตายจริง สถิติแท้ ยังไม่ได้ลอง

ตามอย่าพึ่งเชื่อครับ ไม่อยากให้ตามสายมั่วๆราคาถูกจริงแต่โดนที

ไม่คุ้มครับ สมาชิกเราหลายท่านที่โดนติดลบมาก็กลับมาบวกและกำไร

เป็นแสนเป็นล้าน สนใจโทรมาสอบถามปรึกษาวิธีการเคล็ดลับเทคนิค

แบบมืออาชีพฟรีได้ครับ สายเรากันเองครับ บวกกันยาวๆตื่นมามีตังใช้

 
Posted: (b2sball)   เมื่อ [24/11/2016 14:41:27]  

คำตอบที่ 3    

โปรโมชั่น ซื้อทีเด็ดเกรดไหนก็ได้ครบ1หมื่น แถมทีเด็ดบอลล้ม1ตัว หรือ ซื้อทีเด็ดบอลล้มลดเหลือ1หมื่น แถมล้มฟรีอีก1ตัว

 
Posted: (b2sball)   เมื่อ [24/11/2016 14:43:43]  
Ball-Lock.com 2014 Copyright Reserved.
ติดต่อโฆษณา: ball-lockmaster@hotmail.com