˹á Ball-Lock 촹ҹҷȹ º ·ʹʴص źʴ ҤҺʴ Դɳ
Ball-Lock   [ѤҪԡ]     [ʼҹ]
Username
Password
׹ѹ
 
100%Ҩԧ¨ԧʶԵ ҡҡŴ˹ԭѺ ҵͧǡҹ    

º B2Sball

º Ӣͧҡ觢ǧ سѺ索ͧ ºŢͧ繺¨ҡҷդͺ 100% ͡ʼԴҴҡ Ѻͧ سèҡ索ͧ͹ ·ͧ Ңͧԧ ʶԵҨԧ¨ԧ ѵ ⡧ҤسеԴźҨҡ˹ Ѥ÷紡ѺѺͧШйἹŧعẺǡẺ蹤͹ع׹+͹Ѻ/紵¤͵ ¿2

ô3-4-5 º

ô 3 :3ѹ 2,000 ҷ /12ѹ 5,000 ҷ / 23ѹ8,000 ҷ/ 35ѹ13,000 ҷ (Ƿ跴ͺº)

ô 4 :2ѹ 3,000 ҷ /7ѹ 5,000 ҷ /15ѹ10,000 ҷ/ 30ѹ18,000 ҷ

ô 5 :紵 4,000 ҷ /3ѹ 10,000 ҷ /7ѹ20,000 ҷ/ 15ѹ38,000 ҷ/ 30ѹ60,000 ҷ

:紵 15,000 ҷ /3ѹ 36,000 ҷ/7ѹ70,000 ҷ/ 15ѹ135,000 ҷ/ 30ѹ240,000ҷ

Ţѭ-͹Թ赡ŧ-͹-Ѻsms紡͹ 0.00.

ʹ㨵Դ091 - 4822551 *24.

ʹ㨵Դ091 - 4822551 24.

 
Posted: (b2sball)   [9/11/2016 16:17:03]   [ҹ: 939]   [ͺ: 3]

 

ӵͺ 1    

ػŧҹ

 

ô 3  W=173  L=74  D=35  / WWWWWWWLWWWLWLLLWDLWWW

WWWWLWWLWLWWWLWWWLLLWLDWLWLWWWWWWDWWWWWLDWWD

LDWWWWWDWWWWWDWLWLWLWWWWWWLLWLWWWWWLWWWLLWDL

LWLLWLWLWWWWWWWWWWWWWDLWWLWWWLWWWLWLWLLDWWDDW

DDWDDDWDWLDDWWWWDDWWLWDWDWWWWWDDWWWDWLWWDWDWLDDWW  ū  = W

ô 4  :  W=196  L=75  D=10  / LWWWWWWLWWWLLLWLWWWWWW

WWWWWLLWWWWWLLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLWLWWLLLW

LWWWWLLWLWLWDWWLWLLLWLLLWWWWWWWWWWWWDWWWWLDWW

WLWWWWWWLWLWLLWWWWWWWWDLWWWWWLWWWWDWWWWWLWW

LLWWLWLLWWDWLLWWLWWWWLWWWLWLWWWWWWWWWWWWWWWWLWWWLLWL  Ѹ = L

ô 5 :  W=206  L=71  D=5  /  WWWWWLWWWWWDWWWLWWWWWW

WWWWWLLWLWWWLWWWLLWLWWWLWWWWWWWWLWWWWLWLLWLWL

LLWWWWWWLLWWWWWWWLWWWWLWWLLWLWWWWWWWWLWWWWW

LWWLLLWLWWWWWWWWWWWWWWWLWLWWWWWWWWWWWDWWWW

WWWWWWLLLWLWLLWWWLWWWWWWWWWWLWLWWWWLWLLWLWWLWW  ԪԵ = W

 W=166  L=44  D=5  /  LDLWWWWLWWWWWWWWWLWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWLWDWWWWWLWLWLWWWWWWLWWWW

WLWWWWWWWWWWLWLWWWWWWWWLLWLWWWWLWLLWWWLWWLWW

WWLLWWWLWLLWLWWWWWWLDLLLWWWWLWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLLWWLWWWWWWWWWWWLWDLWLDWLLWW   ѹ = W

 
Posted: (b2sball)   [9/11/2016 16:20:01]  

ӵͺ 2    

͹ͧԴź ͧҵºҴ٤ѺѺͧ

СѺҺǡ 100% Ҩԧ¨ԧ ʶԵ ѧͧ

ҾͤѺ ҡҤҶ١ԧⴹ

Ѻ Ҫԡ·ҹⴹԴźҡѺҺǡС

ʹҹ ʹͺ֡ԸաѺ෤Ԥ

ẺҪվѺ ҡѹͧѺ ǡѹյѧ

 
Posted: (b2sball)   [9/11/2016 16:20:21]  

ӵͺ 3    

ҡԹء͹ ѡ-ʹ ͹Ҫԡ ҡ

ѺἹҧἹẺҪվ ͹Ҫԡѹա͹

ѡ16ҹ  ѡʹ7ҹ  ҡʺ͹Ҫԡҧ

§Ѥ Ҩ͹ҹ

 

 

 

 

ҹ

 
Posted: (b2sball)   [9/11/2016 16:20:32]  
Ball-Lock.com 2014 Copyright Reserved.
Դɳ: ball-lockmaster@hotmail.com